Isopropylalkohol, IPA 1 L - čistič na 3D podložky

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5 (7)Počet hvězdiček je 5 z 5

Isopropylalkohol, nebo také Isopropanol je silný čistící prostředek skvělý pro odmašťování povrchů nejen tiskových podložek. Více

Kód produktu: pml_0021 Možnosti dopravy a platby

199 Kč Včetně DPH

Skladem > 30 ks
ks

Isopropylalkohol, nebo také Isopropanol je silný čistící prostředek skvělý pro odmašťování povrchů nejen tiskových podložek. Více

Kód produktu: pml_0021 Možnosti dopravy a platby

Isopropylalkohol, nebo také Isopropanol je silný čistící prostředek skvělý pro odmašťování povrchů nejen tiskových podložek. 

Šikovný pomocník pro SLA a DLP tiskaře
IPA se hodí i nejen jako čistící prostředek pro odstranění nevytvrzené pryskyřice z výtisků, ale může se používat i pro čištění a zahlazování již hotových výtisků z SLA a DLP tiskáren. 

Vhodné na čištění 3D tiskových podložek
IPA je vhodná pro čištění podložek 3D tiskáren. Odstraňuje mastné skvrny na podložce, rychle se vypaří a zanechává podložku krásně čistou a připravenou na dokonalou první vrstvu. 

 

Výstražná upozornění:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
Bezpečnostní pokyny:
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Výstražné slovo : nebezpečí